Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Bảo tồn Làng Gò Cỏ – Phát huy giá trị không gian Văn hóa Sa Huỳnh