Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Đảo Bé- Lý Sơn