Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Đảo Bé- Lý Sơn