Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Đề án Xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn