Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Đề án Xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn