Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Trung tâm Văn hóa đa năng – Phát huy giá trị không gian văn hóa Sa Huỳnh