Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Xây dựng Bảo tàng tàu đắm cổ Cù Lao Chàm- Quảng Nam