Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi