Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Khu trưng bày nhà rường cổ Việt