Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Văn hóa – Du lịch

Ẩm thực Quảng Ngãi – Kẹo gương...