Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Văn hóa – Du lịch

Ẩm thực Quảng Ngãi – Kẹo gương...