Chi tiết

TẦM NHÌN

Là doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng điểm đến mang tầm quốc gia và quốc tế. Với lý tưởng kết hợp hiệu quả giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và môi trường, chúng tôi luôn vững bước trước những khó khăn thách thức để tiến tới sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

 

SỨ MỆNH

Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các mô hình xã hội hóa, giảm áp lực về quản lý và tài chính cho nhà nước, gia tăng giá trị kinh tế – văn hóa – xã hội, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch cho tất cả các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa – kinh  tế và môi trường, thúc đẩy phát huy nội lực ngay từ cấp địa phương.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy cộng đồng địa phương làm chủ thể để phát triển bền vững. Luôn sáng tạo và đổi mới không ngừng nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng.