• TẦM NHÌN

Là đơn vị hàng đầu tham gia tích cực và quy mô lớn trong lĩnh vực xã hội hóa các hoạt động của Bảo tàng tại Việt Nam. Là doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng điểm đến mang tầm quốc gia và quốc tế.

  • SỨ MỆNH

Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả cho các hoạt động xã hội hóa, thúc đẩy phát huy nội lực ngay từ cấp địa phương. Nâng cao nhận thức cộng đồng, hợp tác quốc tế, hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy di sản và cộng đồng địa phương làm chủ thể để phát triển bền vững. Luôn sáng tạo và đổi mới không ngừng nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng.